Tietosuojaseloste

Tikkurilan Paino Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tikkurilan Paino Oy

Yhteystiedot
Niittytie 21
01300, Vantaa
Puh. 0207 419 600
Y-tunnus 1886631-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tikkurilan Paino Oy
Harri Strandell
Niittytie 21
01300 Vantaa
Puh. 040 587 2898
harri.strandell@tikkurilanpaino.fi

Tikkurilan Paino Oy
Petri Salo
Niittytie 21
01300 Vantaa
Puh. 040 756 7357
petri.salo@tikkurilanpaino.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Tikkurilan Paino Oy:n nykyiset sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietojen käsittely perustuu Tikkurilan Paino Oy:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Tikkurilan Paino Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoturvallisella tavalla muun muassa seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
 • laskutukseen
 • maksujen valvontaan
 • asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
 • tuotteiden jakeluun
 • asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
 • yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa
 • suoramarkkinointiin
 • markkinointikilpailujen järjestämiiseen
 • profilointiin

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja kuluttaja-asiakkaista:

 • Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakas- ja tilaushistoria (esim. toimituksen seurantatiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot (esim. asiakasta kiinnostavat Tikkurilan Paino Oy:n tuotteet ja palvelut), segmenttitiedot ja muut vastaavat tiedot
 • Eväste- ja käyttötietoja
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointikiellot sekä
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 mainituille yhteyshenkilöille.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tikkurilan Paino Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.
Tikkurilan Paino Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Tikkurilan Paino Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa:

 • sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen)
 • käsittelemällä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös asiakkaan suostumukseen.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilörekisteriä käsittelevät Tikkurilan Paino Oy:ssä Harri Strandell ja Petri Salo. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Evästeet

Evästeet (cookies) ovat dataa, joka tallentuu sivustoa selaavan kävijän koneelle yleensä muistiksi jo tehdyistä toimista. Esim. sivuston käyttäjän tekemistä valinnoista, täytetyistä yhteystiedoista tai muusta vastaavasta sivuston käyttöä helpottavasta datasta tallentuu monesti eväste. Näiden tietojen avulla voimme kehittää palveluamme ja käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeet ja Tikkurilan Paino

Käytämme sivustollamme evästeitä, ja meidän velvollisuutemme on ilmoittaa niistä. Myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat. Alla listaus käyttämistämme evästeistä ja tietoa siitä, mihin niitä käytämme.

Google Tag Manager

GTM eli Google Tag Manager on erilaisten seurantatägien hallinnan työkalu. Sen avulla saadaan sivustolle monta eri seurantakoodia yhden koodinpätkän kautta.

Google Analytics

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja kävijöiden liikkeitä. Tätä dataa ei kuitenkaan pysty yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia.

Ota yhteyttä

Sivuston eri yhteydenottolomakkeet keräävät myös evästeitä. Näissä yhteyksissä myös käyttäjän henkilötietoja tallennetaan, mutta niitä ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ja kaikki tiedot ovat hyvässä turvassa palomuurein ja vahvoin salasanoin suojatussa ympäristössä.

Crisp Chat

Sivustollamme käytettävä erittäin kätevä livechat käyttää evästeitä esimerkiksi käyttäjän toimien seuraamiseen sivustolla, käyttäjän tietojen, viestien ja keskusteluhistorian tallentamiseen.

Yhteenveto

Tikkurilan Paino kerää kävijöistään dataa. Datan kautta kerättyjä sekä sivuston käyttäjän itsensä antamia henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain yrityksen työntekijöiden toimesta ja niitä säilytetään niin kauan, kun tarpeelliseksi nähdään, ottaen huomioon tietojen käyttötarkoitus. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaajien tietoja voidaan säilyttää niin kauan, kun asiakas haluaa uutiskirjeen saada. Käytämme evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sen, että sivusto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.